BærekrafT

Dette er

vår tilnærming

Bærekraft er gjennomgående i alt vi gjør. Vi samarbeider med våre kunder for å støtte deres initiativer og for å ta konkrete skritt mot en mer bærekraftig fremtid. Vår påvirkning strekker seg også til våre leverandører og samarbeidspartnere, der vi samarbeider for å integrere bærekraft i vår verdikjede.

Vi investerer i våre ansatte for å sikre at de har den nødvendige kunnskapen og ferdighetene for å bidra til vårt målrettede bærekraftsarbeid. Vi jobber målrettet med å redusere vårt miljøavtrykk ved å måle og iverksette konkrete utslippsreduserende tiltak. Vår kommunikasjon rundt bærekraft er også viktig for å øke bevisstheten og engasjementet rundt dette viktige temaet.

Vi tar vårt ansvar for menneskerettigheter på alvor. Vi respekterer FNs menneskerettserklæring og ILO-konvensjonene for arbeidstakeres rettigheter. Vi tar grep for å sikre at menneskerettighetene etterleves i vår verdikjede. Vi handler på en etisk måte og utfører risikovurderinger for å håndtere potensielle negative konsekvenser. Vi er også stolte av våre sosiale bærekraftsinitiativer bl.a. i Nairobi, Kenya, hvor vi i samarbeid med andre er sponsor for et bibliotekprosjekt i slummen og Matahare prosjektet som gir et jentefotballag mulighet til å delta i Norway Cup. 

Vi bryr oss om

Bærekraft

Klima, miljø og utslippsreduksjon er sentrale områder for oss. Vi bidrar til oppfyllelsen av FNs bærekraftsmål og arbeider mot målene i Parisavtalen. Vår innsats inkluderer energieffektivisering, fornybar energi, grønn teknologi og en sirkulær økonomi. Vi tar også ansvar for vannforvaltning og vern av naturmangfold. 

CCB er stolte av å være en pådriver for bærekraft og ikke minst viktigheten av å ta vare på planeten og samfunnet for vår felles fremtid. Vår visjon er å handle ansvarlig, skape positive ringvirkninger og bidra til en bedre og mer bærekraftig fremtid for alle. 

CCB som konsern og selskapene i konsernet skal jobbe for å fremme og støtte opp under FN’s bærekraftsmål.

Ha miljø- og klimavennlige løsninger: